Mai

Sest ustavus on see, mida ma tahan, mitte ohver; Jumala tundmine on enam kui põletusohvrid.” Ho 6:6

Hea lugeja!

Kuulasime koos piiblitunnis sissejuhatust Hoosea raamatusse. Raamatut läbi lugedes tundusid mitmed ütlused väga tuttavad, sest mõnelgi korral on Jeesus evangeeliumites ja apostlid kirjades viidanud Hoosea sõnumitele. Nende avastamisele julgustas meid ka üks piiblitunnist kaasa antud küsimustest.

Jumala sõnum Hoosea kaudu ütleb, et ustavus suhtele elava Jumalaga on parem kui ohverdamine, mida prohveti kaasaegsed hoolega tegid. Jumal ootab lähedast suhet, mis põhineb vastastikusel tundmisel. Meie Jumala tundmine saab kasvada, kui süveneme tema mõtetesse (piibel) ja veedame temaga koos aega (palve).

Saamuel pidi ütlema Saulile ebameeldiva tõe, et sõnakuulmine on parem kui tapaohver (1Sm 15:22). Saul oli säästnud hävitamisele määratud kariloomadest parema osa, et ohver Jumalale võiks olla võimsam. Tema suurepärase plaani hinnaks oli Jumala plaanist loobumine.

Jeesus ütles palju õppinud meestele:“Aga minge ning õppige, mis see on: Ma ei taha ohvrit, vaid halastust!“ (Mt 9:13) Need mehed olid ohverdamisel väga hoolikad Jumala tahte järgijad, ent Jeesuse läbikäimine patustega oli neile mõistetamatu.

Inimeste elus oli üks Jumala seadus, antud juhul ohvriteenistus, varjutanud Jumala tahte suure plaani. Sellest oli saanud eneseõigustus loobumisel püsisuhtest Jumalaga, oma plaanide läbi surumisel ja halastamatul õiguse nõudmisel. Ka meie elus võib ennastohverdav panustamine kristlikku teenimisse ning raha ja aja ohverdamine koguduse töösse saada Jumala soosingu teenimiseks ja isekaks eneseõigustuseks ebaõigel käitumisel.

Peeter Liik


Arhiiv:

Aprill 2018
Märts 2018
Jaanuar 2018
August 2017
Juuli 2017
Juuni 2017
Mai 2017
Aprill 2017
Märts 2017
Jaanuar 2017
August 2016
Juuni 2016
Mai 2016
Aprill 2016
Märts 2016
Jaanuar 2016
August 2015
Juuli 2015
Juuni 2015
Mai 2015
Aprill 2015
Märts 2015
Jaanuar 2015
August 2014
Juuli 2014
Juuni 2014
Mai 2014
Aprill 2014
Märts 2014