Rahukuu

Veebruaris tähistame ühte väga olulist püha. Nimelt 02.02.1920 sõlmiti Tartu rahuleping. See tähendas, et Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel hakkas kehtima rahu –sõda oli lõppenud. See rahuleping on olnud Eestile õnnistuseks. Apostel Paulus kirjutab roomlastele: „Kui võimalik, niipalju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega!” (Rm 12:18) Rahu tähendust hakkame taipama rohkem siis, kui kerkib ärevus. Ühel möödunud jaanuarikuu õhtul lendasid üle Lõuna-Eesti ülehelikiiruselhävitajad ning tekitasid lennuga mõned võimsad paugud. Päris paljudel kodanikel oli uni kadunud ning südamesse tõusis hirm ja ärevus –mis nüüd on juhtunud? See oli siiski kõigest ehmatus, rahu kestis meie maal edasi.

Piibel kutsub meid üles palvetama rahu eest. Ps 122:6 ütleb, et paluge rahu Jeruusalemmale. Kiri heebrealastele annab juhise, mille järgi tuleb kõigiga taotleda rahu ja pühitsust. Rahu on ka Jumala and (nt 3Ms 26:6). Aaroni õnnistussõnad lõpevad palvega: „… ja andku sulle rahu.” (4Ms 6:26).Jeesus ütleb: „Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!” (Jh 14:27). Jeesuse sõnad on tähelepanuväärsed –mina ei anna teile nõnda,nagu maailma annab. Jeesuse antud rahu algab inimeses seestpoolt. See rahu kestab ka siis, kui maailmas on meil ahistust. See rahu on Jeesuse and. Tänu Jumalale!

Ja veel üks sündmus veebruarikuus. Juba mõnda aega oleme tundnud puudust kantslist. Jumal andis vendadele südamesse kantsli uuendamise. Kui Issand tahab ja me veel elame (Jk 4:15), siis 27. veebruaril pühitseme uuendatud kantsli Issanda teenistusse. Soovime, et see oleks rahu ja õnnistuse sõnumite kuulutamise koht.

Õnnistatud veebruarikuud ning armu ja rahu kõigile!

Margus Kask
Pastor

Armsad õed ja vennad!
Ristija Johannes oli teemeister (Mt 3:3). Tema sõnum oli otsekohene ja ilustamata. Ristija juurde tuldi Jeruusalemmast, kogu Juudamalt ja Jordani ümbrusest (Mt 3:5). Ta oli Jumala saadik ja Jeesuse töö jaoks pinnase ettevalmistaja. Jumal andis Ristijale meelevallaga sõnumi. Kuulajaid oli palju ja sõnum läks südamesse. Palugem, et Jumal ka tänaste kuulutajate kaudu viiks oma sõnumi kuulajate südametesse. ... (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Pühapäevakool igal pühapäeval jumalateenistuse ajal (va. kuu esimene pühapäev)
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste hommikupalvus neljapäeviti kell 7
> Segakoori proov neljapäeviti kell 18.30
> Annikoru osakonna koosolek korra kuus.