September

[Ma] ei lakka tänamast teie eest, teid oma palvetes meenutades, et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel,…“         Efeslastele 1,16-17

Hea lugeja!

Meie palved kõnelevad sellest, milline on meie usu sisu. Paulus palvetab oma ajastu kristlaste pärast. Ta palvetab Jumala käest neile tarkuse ja ilmutuse Vaimu Jumala äratundmisel.

Meiegi vajame tarkust Jumala käest. Eelkõige leiame tarkuse Jumala sõnas - Pühakirjas ja Jeesuse õpetuses. Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust, ütles Jeesus. Piiblis sisaldub ka elukogemusest ja tervest meelest lähtuv elutarkus. Tõeline tarkus lähtub tarkuse Vaimult, tunnistab Paulus.

Ent tarkuse Vaim on ühtlasi ilmutuse Vaim, kes toob Jumala vahetu puudutuse, julgustuse ja kõnetuse meile. Sageli tuleb see Pühakirja sügavama mõistmise kaudu. Jumala Vaim võib ilmutada meie vajaduse Jumala õnnistuse järele just praeguses olukorras. Samuti seda, milline mõju on Tema õnnistusel teiste inimeste elule.

Pühakirjas ei vastandata Jumalalt antud tarkust ja Temalt lähtuvat ilmutust. Meiegi ei tohiks seda teha.

Peeter Tamm,

pastor


Eelmine
August
Järgmine
Oktoober